CMR Genel Şartlar

e-Posta Yazdır PDF
C. M. R. S İ G O R T A S I
U M U M İ H Ü K Ü M L E R İ

MADDE 1-SİGORTA KONUSU :
------------------------
İşbu sigorta, sigortalının ücret karşılığında bir ülkeden diğer bir ülkeye yapacağı emtia nakliyatından doğacak taşınan emtia ile ilgili sorumluluğunu,C.M.R. Konvansiyonunun sigorta mukavelesinin yapıldığı tarihte geçerli olan şartlarına göre teminat altına alır.

MADDE 2-SİGORTANIN MÜDDETİ :
----------------------------
İşbu sigorta ile verilen teminat, malların nakil aracına sağlam olarak yüklenmesi ile başlar ve araçta bulunduğu süreyi kapsamak üzere,taşıyıcının bunları alıcıya teslim ettiğinde biter.

MADDE 3-TEMİNATDIŞI HALLER :
-----------------------------
Sigorta, aşağıdaki hususları temin etmez.
a)Sigortalının bizzat kendisinin, kanunitemsilcisinin, sigortalı adına hareket eden yetkili kişilerin, münferit şube yöneticilerinin, sürücü veyardımcılarının veya sigortalının yardımcı personelinin hileli, kasıtlı olarak veya ağır kusur sonucunda sebep oldukları hasar ve zıyalar,
b)Nakliyenin veya nakil aracının anlaşmada öngörülenden başka olması veya gönderenin açık ve yazılı talimatı olmadıkça, emtianın uygun olmayan araçla taşınmasından kaynaklanan zararlar,
c)Emtianın her ne sebeple olursa olsun, gönderilen kişi yerine bir başka kişiye teslim edilmesi,bu maddeye bağlı olmak üzere,gerek gümrük,gerekse alıcı adına tanzim edilmiş sahte mühürler ile yapılacak işlemlerde sigorta şirketi teminat taşımaz.Ancak Hamule Senedi üzerindeki adresten farklı bir adrese teslim istenirse,
- Bu değişikliğin bütün tarafların yazılı onayı ile olması şarttır.
- Adres değişikliğini isteyen taraf, yeni adresi, taşıyıcının merkez bürosuna yazılı bildirecektir.
- Taşıyıcı, bu değişikliği diğer taraflara (gönderici-alıcı-alt taşıyıcı vb.) yazılı olarak bildirecek ve yazılı onaylarını talep edecektir.
Bu işlemlerin yapılmamış veya eksik yapılmış olması halinde, sigorta şirketi teminat taşımaz.
d)Herhangi bir kaza sonucuna bağlı olmaksızın,geçilen ülkelerdeki iç olaylar, mahalli otoritenin tasarrufu neticesi, gecikme sebebiyle meydana gelen hasarlar ile,her türlü gecikme hasarları,
e)Her türlü bedeni zararlar ve bunlarla alakalı mes'uliyet,
f)Eksik teslimin,yetkili mahalli mercilerce tutulan zabıtla tevsik edilen bir olay sonucu yerine, teslimdeki ölçümde tespit edilmesi,
g)1)Yanlış beyanlar, ithalat, ihracat veya transit veyahut döviz giriş çıkışları ve gümrükile ilgili hüküm ve kurallaraaykırı hareketler,
2)Hükümet,bir merci veya bir kuvvet tarafından müsadere,el koyma,nakliye süresini geciktirme,
h)Her türlü netice zararları,kar kaybı,pazar kaybı,faiz kayıpları,kur farkları veya fiyatdüşüşleri,kullanım veya işletmeden mahrumiyet ile ilgili kayıplar gibi doğrudan doğruya emtiayı ilgilendirmeyen zararlar,
ı)Bazımal çeşitlerinin,nitelikleri itibariyle aşınma,normal fire,çürüme,kuruma,oksidasyon,paslanma,fare,kurt veyadiğer haşerelerin yapacağı tahribat,malın rengini,görünüşünü,bünyesini ve tadını etkileyen buharlaşma ve her türlü salgılar,ısıfarkları gibi malın kendi özrü (ayıbı zati) veya tabii mahiyetine ilişkin hasar ve zıyaa uğramalarından doğacak tazminat talepleri,
j)Savaş,her türlü savaş olayları,istila,yabancı düşman hareketleri,çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın),iç savaş,ihtilal,isyan,ayaklanma,kamu otoritesinin tasarrufları (müsadere edilme veya el konulma),terk edilmiş bomba,mayın,torpido ve diğer terk edilmiş savaş silahları gibi sebeplerden kaynaklanan talepler,
k)Grev,kargaşalık,halk hareketleri,gasp,kötü niyetli hareketler,terör gibi olaylar ve bu olaylarla ilgili olarak alınan önlemlerden doğan hasarlara ilişkin tazminat talepleri,
l)Nükleer enerji nedeniyle veya nükleer emtia veya radyoaktif maddelerden kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hasarlar,
m)Altın,platin veya gümüş gibi değerli madenler,mücevherat,değerlitaşlar,kağıt para,menkul kıymetler,değerli kağıtlar,içki,sigara,cep telefonu,diz üstü bilgisayar(laptop),ev eşyası,canlı hayvan,cenaze taşımaları ve her türlü belge ve dokümanda meydana gelen hasarlar,
n)Sanat eserleri,tablo ve antika eşyalardaki hasarlar,
o)Salatalık-kornişon,kiraz,incir,çilek,vişne,kesme taze çiçek ve her türlü canlı bitki taşımaları,
p)Oto taşıyıcıları ile yapılan araç taşımalarında,hırsızlık ve her türlü çizilme,
r)Taşıyıcı aracın bakımına yeterince özen gösterilmemesinden,araç bakımının eksik ve/veya yetersiz yapılmasından veya aracın trafiğe ve/veya yüke elverişli olmamasından ve/veya araçlarda münhasıran bakımsızlıktan kaynaklanan teknik arızalar sebebi ile meydana gelen zıyavehasarlar,
s)Sigortalı,herhangi bir hırsızlık,yangın veya trafik kazası halinde,durumu derhal polise ihbar ile zabıt tutturmak mecburiyetindedir.Aksi halde,buna bağlı hasarlar,
t)Sigortalının ve/veya istihdam ettiği kişilerin koruması altındayken,nakil
aracının denetimsiz bırakılması nedeniyle nakil ve/veya treyler ve/veya
konteynerlerin ya da içindekilerin çalınmasından kaynaklanan hasarlara ilişkin talepler,
u)Nakil aracının brandasının yırtık ve delikolması ve/veya su geçirmezlik niteliğini kaybetmesinden dolayı taşınan emtiada meydana gelebilecek ıslanma hasarlarına ilişkin talepler,emtianın yetersiz ve uygun olmayan ambalajlama veya hazırlanmasının neden olduğu zıya ve hasarlar ile birbirini etkileme özelliği olan emtianın yanlış yükleme ve/veya istiflenmesi sonucu oluşan hasarlara dayalı talepler,sahte plaka,motor,şasi numaralı araçlarla yapılan taşımalarda meydana gelen her türlü hasarlara ait talepler teminat dışındadır.
v)Mülteci,göçmen,ilticacı ve diğer faili meçhul kişilerin,nakliyeyi gerçekleştiren araca kaçak yollardan,nakliyecinin bilgisi dışında veya dahilinde binmesi neticesinde,taşınan emtiada meydana gelen her türlü hasar,zıya ve kayıplardan doğan tümtazminat talepleri,işbu poliçe teminatından hariçtir.

MADDE 4-SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
---------------------------------------------
A)SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADAKİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ;
a)Sigortacı,işbu sözleşmeyi,sigorta ettirenin beyanına dayanarak yapmıştır.
b)Sigortalı,rizikonun değerlendirilmesini etkileyebilecek bütün ayrıntıları, kendiliğinden sigorta şirketine iletmek zorundadır.Bu yükümlülük,sigorta şirketi veya temsilcisi tarafından bu ayrıntıların bilindiği kabul edilse bile evcuttur.Şayet sigorta,başkası hesabına veya sigortalının vekili tarafından kdedilmişse,sigortalının veya vekilinin bildiği ayrıntılar veya bilinmesi gerekenler,aynı şekilde sigortaşirketine de bildirilecektir. Her türlü örtbas etme,hile,yanlış beyan,sigortayı geçersiz kılar ve sigortalıya prim iadesi yapılmaz.

B)SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER;
a)Şayet sigortalı,rizikodabir ağırlaşmaya meydan verirse,sigorta şirketi,artık gelecekte sözleşme ile bağlı değildir.Bununla birlikte, şayet rizikodaki ağırlaşma,sigortalının marifetiile olmamışsa,ağırlaşmadan haberdar olur olmaz,durumu sigorta şirketinebildirmekle mükelleftir;aksi halde sigorta
teminatı,rizikonun ağırlaştığı andan itibaren sona erer.Rizikonun ağırlaşması, bir ilave prim ödenmesini icap ettirir.
Ayrıca,taşınmak üzere teslim alınan malın hasarlı olabileceği şüphesini uyandıran durumlarda, bu hususun tetkiki ile hamule senedine rezerve notu konulacaktır.
b)1)Sigortalının bildirim şekli,taşıma başlamadan önce ise(sefer esaslı);sigortalı malın cinsi,araç plakası ve güzergahı gösterir bir listeyi sıra numarası vererek telex,telefax veya iadeli taahhütlü bir mektupla sigorta şirketine bildirecektir.SEHVEN DEOLSA SEFER BAŞLAMADAN ÖNCE BİLDİRİMİ YAPILMAYAN HİÇBİR TAŞIMA, SİGORTALI SAYILMAYACAKTIR.
2)Sigortalının çalışma şekli,plaka listesi üzerinden aylık ücretlendirme şeklinde ise;sigortalı,sigorta poliçesi tanzim edilirken,araç plakalarını sigorta şirketine yazılı olarak bildirecek,satın alınanyeni araçlar veya satılan araçlarla ilgili bildirimleri anında yazılı yapacak,PLAKASIBİLDİRİLMEYEN ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK, SİGORTA ŞİRKETİ,HİÇBİR TEMİNAT TAŞIMAYACAKTIR.
c)Yüklü araç park halindeyken veya emtia geçici bir süre için depolanmışken sigortalı, emtia ve aracın en iyi şekilde güvenliğini sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri almakla sorumludur.
Yüklü nakil aracının duraklaması hallerinde,sigortalı aracın ve emtianın güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için bütün önlemleri almakla yükümlüdür.
Taşıyıcı,aracın tüm seyahat güzergahı boyunca nizami bir biçimde ve sürekli
olarak gözetim altında bulundurulmasını sağlamakla yükümlü olup,bu şarta
özellikle aracın dinlenmek için verilen molalar ile bekleme sürelerinde
park edilmesi sırasında uyulması zorunludur.

C)RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
a)Sigortalı,haberdar olduğu bütün hasarları veya kendisine karşıdüzenlenmiş tazminat taleplerini,geciktirmeksizin sigorta şirketine bildirmekle,hasarın ayrıntılarını tespit etmede ve haksız iddiaları reddetmede ona yardımcı olmakla ve talimatlarına uymakla mükelleftir.Ayrıca,sigortalı,hasar halinde, malların kurtarılması ve muhafazası için bütün tedbirleri derhal almakla ve zararı sınırlamaya özen göstermekle yükümlüdür.Bu hususlar için sigorta şirketi,bizzat müdahalede bulunabilir.
Sigortalı,sigorta şirketinin muvafakati olmaksızın,aşağıda gösterilen işlemleri yaptığı taktirde, sigorta şirketi, tazminat yükümlülüğünden kurtulur.
- Tazminat taleplerini kısmen veya tamamen kabul etmek,
- İddiaları düzenleyen kişilere ödemeler yapmak,
Ayrıca,gönderici veya alıcıdan birinin haksız olarak navlun kesintisi yapması sigorta şirketini bağlamaz.
b)Hasar halinde derhal sigorta şirketine ihbarda bulunulacak ve bu ihbarla beraber alıcının imzaladığı Hamule Senedi veya fotokopisi tevdi edilecektir.
Hamule Senedine,teslim anında,taşıma sebebiyle alıcı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt konulduğunun öğrenildiği anda,sigorta şirketine gerekli bilgi ve belgeler derhal ve en geç 7 gün içinde tevdi edilecektir.Aksi halde bu hasar yönünden poliçe,hüküm ifade etmeyecektir.
c)Sigortalı,sigorta şirketine hasarı ihbar ederek ekspertiz yapmaimkanı sağlamaklayükümlüdür. Sigorta şirketine ihbar edilerek,ekspertiz imkanı sağlanmayan hasarlar yönünden poliçe, teminat taşımayacaktır.
Herhangi bir hasar ihbarıüzerine, sigortacının eksper göndermeyeceğini beyan etmesi halinde,hasar,poliçe kapsamında olmak kaydıyla,alıcının beynelmilel bir ekspertiz bürosuna yaptırılacak ekspertize sigortacı itibar edecek,böyle bir raporun olmaması halinde,sigorta şirketi,o hasar için poliçeden dolayı mesuliyet taşımayacaktır.
d)Hasar halinde,taşıyıcı,hasarın artmaması için gerekli her türlü tedbiri alacak ve sigortalı değilmişçesine, üçüncü kişiler nezdinde her türlü itirazı yapacak ve hukuki yönden mesuliyetini hafifletecek tedbirlerin alınmasını temin edecektir.

MADDE 5-RÜCU HAKLARININ KORUNMASI :
-----------------------------------
Sigortalı,kendi mülkiyetinde olmayan ve C2 yetki belgesi ekinde belirtilen öz mal ve kiralık vasıtalar dışında bir vasıta ile yapılan taşımalarda,tali müteahhitleri,kiralık araç maliki,işletenleri ve şoförleri ile sair ilgili kişilere karşı sigortacının rücu haklarından feragat edemez.Böyle bir feragatte bulunması halinde, sigortacının mesuliyeti başlamaz.
Sigortalı,herhangi bir olay vukuunda, sorumlu kişilere, meydana gelen zarar dolayısıyla,rücu edileceği hususunda noter kanalıyla bir ihtarname çekecektir. Bunun,yerine getirilmemesi halinde, sigortacı sorumluluktan kurtulur.

MADDE 6-FESİH HALİ :
--------------------
Sigorta şirketi,herhangi bir hasar vukuunda poliçeyi feshetme hakkını haizdir. Bu fesih işlemi,tanzim edilecek iptal zeylnamesinin postaya verildiğitarihten 7 gün sonra hüküm ifade edecektir.Ancak,hasarın ödenmesinden sonra,sigortacının bu hakkı düşer.

MADDE 7-MES'ULİYETİN TESBİTİ :
------------------------------
Sigortalının mesuliyeti konusunda bir şüphe varsa, sigorta şirketi,sigortalıdan, iddiaları yapan kişi ile mevcut ihtilafın kanuni yolla çözümlenmesini isteyebilir.
Sigortaşirketi tarafından bir hasarı önlemek, azaltmak veya saptamak için veya rücu hakkını kullanmak veya muhafaza etmek için alınmış olan tedbirler,hasarın kabul edilmiş olduğu anlamına gelmez.

MADDE 8-ZAMANAŞIMI :
--------------------
İşbu poliçeden doğan bütün talepler,2 yılda zamanaşımına uğrar.

MADDE 9-YETKİLİ MAHKEME :
-------------------------
Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili Mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.